Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Příjmení dítěte

Jméno dítěte

Loutkářská Chrudim 2024

Přihláška na Loutkářský příměstský tábor

pro děti od 8 do 11 let 

Dobrovolníkem 

Datum narození dítěte:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):

Telefon zákonného zástupce

E-mail zákoného zástupce:

Přihlašuji své dítě na Loutkový příměstský tábor, který se koná v Chrudimi 29. června - 3. července 2024. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech Loutkářské Chrudimi.

 

Současně beru na vědomí, že účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby.

Odchod a příchod dítěte do Muzea loutkářských kultur:

Dítě bude docházet samo:

Dítě bude odcházet samo:

Dítě budeme přivádět:

Dítě budeme odvádět:

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat:

Další informace o dítěti: